تماس با ما

صفحه نخست /تماس با ما
نشانی: خلخال، خیابان شهید مظفر عزیزی، بیمارستان قدیم، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خلخال
کد پستی: 5681761351
تلفن: 32426801 45 98+